Salgs- og Leveringsbetingelser

Salgs- og Leveringsbetingelser

  1. GENERELLE BETINGELSER

1.1. Nærværende salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse i ethvert mellemværende Norva24 og kunden, medmindre andet er skriftligt aftalt.

 

1.2. Tilbud afgivet af Norva24 er gældende i 30 dage fra tilbuddets datering, med mindre andet specifikt fremgår.

 

1.3. Kunden skal i rimelig tid give Norva24 oplysninger, som måtte være relevante for Norva24 i relation til korrekt og effektiv udførelse af bestilte opgave.

 

  1. PRISER

2.1 Med mindre andet er aftalt i form af et skriftligt accepteret tilbud, gælder Norva24’s til enhver tid gældende prislister. Bestilt eller påkrævet ekstraarbejde, der ikke er nævnt i et accepteret tilbud, faktureres til gældende listepris.

 

2.2. Priser for transport vil blive beregnet fra hjemhørende afdeling. Ved brug af underleverandører beregnes pris fra dennes skaffested, til dennes listepriser, samt ekskl. eventuelle tillæg for bro, færge og lignende med tillæg af administrationstillæg.

 

2.3. Priser reguleres 1 gang årligt pr. 1. marts, og er altid opgivet ekskl. moms.

 

2.4. Såfremt der i kontraktperioden sker ændringer i de faktiske omkostninger, eks. som følge af lov- eller overenskomstomstændigheder, reguleres vederlag/pris tilsvarende.

 

  1. BETALINGSBETINGELSER

3.1. Med mindre andet er skriftligt aftalt forud for en ordre, er betalingsbetingelserne 10 dage netto.

 

3.2. Norva24 kan delfakturere på sager, hvor Norva24 vederlag forventes at overstige kr. 25.000,- og/eller leverancen forventes at løbe over mere end 60 kalenderdage.

 

3.3. Sker betaling ikke rettidigt, tilskriver Norva24 renter fra forfaldsdagen, svarende til referencesatsen med et tillæg på 7 % pa.

 

3.4. Eventuelle rabatter og bonus kan bortfalde, hvis Kunden udelader rettidig betaling.

 

  1. Norva24’S FORPLIGTIGELSER

4.1. Norva24 er forpligtet til som minimum at levere de bestilte ydelser/opgaver i overensstemmelse med gældende brancheregler og -kutymer. For skadeservice henvises til Forsikring og Pensions vejledning ”Bekæmpelse af følgeskade efter brand”, samt for byggeopgaver AB92.

 

4.2. Norva24 skal indhente op overholde alle nødvendige tilladelser i forbindelse med udførelsen af bestilte opgaver. Endvidere er Norva24 forpligtet til at sikre, at alt mandskab har de påkrævede godkendelser og tilladelser inden opgaven påbegyndes.

 

4.3. Norva24 skal altid værne om Kundens værdier, herunder løsøre, adgangsnøgler og -kort mv.

 

4.4. Norva24 kan anvende mandskab og materiel fra den Norva24 afdeling som er mest hensigtsmæssig ift. den opgave, der skal løses.

 

4.5. Norva24 er til enhver tid ansvarlig for, at eget mandskab er i besiddelse af og anvender påkrævede personlige værnemidler samt sikkerhedsudstyr. Endvidere skal Norva24’s mandskab anvende udstyr, der forebygger utilsigtet spild til jord, luft og vand.

 

  1. OPSIGELSE

5.1. Norva24 kan opsige alle aftaler med en kunde med 3 måneders varsel, medmindre andet er aftalt skriftligt.

 

Indtil Norva24’s forpligtigelser er overdraget kan ydelserne i nærværende aftale ikke udføres af andre konkurrerende selskaber med mindre Norva24 har misligholdt sine forpligtigelser.

  1. TAVSHEDSPLIGT

6.1. Norva24’s medarbejdere og Kundens medarbejdere er både under og efter opgavens udførsel underkastet tavshedspligt med hensyn til hhv. kundens og Norva24’s arbejdsmetoder og produktion, samt andre fortrolige forhold, som hhv. Norva24’S medarbejdere eller kundens medarbejdere måtte få kendskab til hos kunden eller Norva24.

 

  1. FORCE MAJEURE

7.1 Norva24 er ikke ansvarlig over for kunden for Norva24’s forsinkede eller manglende opfyldelse som følger af force majeure. Force majeure foreligger blandt andet i følgende situationer: Direkte eller indirekte følger af en naturkatastrofe, orkanagtige storme, krig, regeringsindgreb, import- eller eksportrestriktioner, strejke og lockout (overenskomstmæssige såvel som overenskomststridige), ildebrand, oversvømmelse, forsyningsmangel, epidemi, hacking og computervirus.

 

Såfremt force majeure situationen ikke ophører inden rimelig tid, har hver part ret til at ophæve aftalen med 30 dages skriftligt varsel.

 

I tilfælde af force majeure hos Kunden eller Norva24, der forhindrer Norva24’s opfyldelse af aftalen, reduceres Norva24’s vederlag med den omkostningsreduktion, som Norva24 måtte opnå.

 

  1. FORSIKRING OG ERSTATNING

8.1. Norva24 har tegnet en erhvervs-ansvarsforsikring på 10 mio. kr. til dækning af eventuelle erstatningssager. Erhvervsansvarsforsikringen dækker skader, der skyldes uagtsomhed Norva24 efter dansk rets almindelige regler. Norva24 kan ikke drages til ansvar for driftstab, avancetab, tab for 3. mand eller andre indirekte tab. Norva24’s ansvar kan ikke overstige Norva24’s kontraktsum for den pågældende opgave.


8.2.
Norva24 har tegnet tyveriforsikring for materiel. Kunden skal aktivt udføre/igangsætte forebyggende tiltag, der kan forhindre simpelt tyveri fra Norva24 og dennes samarbejdspartnere.

Simpelt tyveri fra Norva24 på Kundens ejendomme eller lejemål, hvor tilstrækkelig sikring ikke er foretaget, erstattes af Kunden eller dennes forsikringsselskab med nyværdi.

 

8.3. Kunden udleverer mod kvittering det nødvendige antal nøgler/adgangskort. I tilfælde af Norva24 medarbejderens tab af de overdragne nøgler/adgangskort, erstatter Norva24 omkostningen til reproduktion af den eller de tabte nøgler/adgangskort, men ikke andre skader eller tab lidt af Kunden. Omstilling/udskiftning af låsesystemer erstattes ikke.

Norva24 er kun ansvarlig for skade på ting og personer, der skyldes Norva24’s uagtsomhed. Driftstab, avancetab eller andet indirekte tab erstattes ikke.

Erstatningskrav eller reklamationer skal anmeldes skriftligt til Norva24, og senest 14 dage efter, at skaden er konstateret.

Norva24 er til enhver tid forpligtet til at afhjælpe en mangelfuld ydelse. Mangel- eller forsinkelseskrav skal straks anmeldes skriftligt til Norva24.

 

  1. UOVERENSSTEMMELSER OG TVISTER

9.1. Såfremt Kunden ikke kan vedstå fremsendte faktura, skal Kunden reklamere skriftligt til Norva24. Efterfølgende skal Norva24 hurtigst muligt redegøre for faktura, eller sende kreditnota efterfulgt af korrekt faktura.

 

9.2. En tvist berettiger ikke Kunden til helt eller delvist at tilbageholde betaling, ligesom der ikke må ske modregning uden at der er modtaget en kreditnota fra Norva24.

 

9.3. Enhver tvist mellem parterne, herunder tvister vedrørende aftalens eksistens eller gyldighed og tvister vedrørende denne voldgiftsklausul og voldgiftsprocessen, er underlagt dansk ret, dog med undtagelse af lovvalgsregler, der måtte henføre tvisten til et andet lands retsregler, og skal afgøres endeligt ved voldgift ved Voldgiftsinstituttet.

 

 

Hver Part udpeger en voldgiftsdommer, mens voldgiftsrettens formand udnævnes af Voldgiftsinstituttet. Hvis hver Part ikke har udpeget en voldgiftsdommer, senest 30 dage efter at Parten har indgivet eller modtaget underretning om begæring om voldgift, udpeger Voldgiftsinstituttet også denne voldgiftsdommer. Voldgiftsretten skal have sæde i København. I øvrigt gælder de af Voldgiftsinstituttet vedtagne regler, som er gældende ved voldgiftssagens anlæg.