Transport af farligt affald

Kontakt os:

Transport af farligt affald

Med vores specialbiler kan vi transportere fraktioner af op til 34 m3, og takket være de opdelte tanke kan vi håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Vognene er udstyret med vakuumpumpe, så vi selv kan laste og tømme uden hjælp fra ekstra udstyr.

Vores slamsugere er ligeledes godkendt til transport af ADR-gods.

Farligt gods omfatter stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan fx være brandfarlige stoffer som benzin og dieselolie, ætsende stoffer som saltsyre og svovlsyre eller eksplosionsfarlige organiske peroxider.

Vejtransport af farligt affald udgør en stor risiko, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Derfor er det helt afgørende, at farlige stoffer og blandinger mærkes med den rigtige ADR-klasse og det rette UN-nummer – ellers er både sundhed og sikkerhed truet.

Der findes mange regler og mærkninger inden for området, men som professionel transportør af farligt affald har vi naturligvis den fornødne viden og det påkrævede udstyr til korrekt håndtering af farligt gods.

Vi er godkendt til at transportere følgende ADR-klasser

 • Klasse 3: Brandfarlige væsker
 • Klasse 4,1: Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer
 • Klasse 5,1: Oxiderende stoffer
 • Klasse 5,2: Organiske peroxider
 • Klasse 6,1: Giftige stoffer
 • Klasse 8: Ætsende stoffer
 • Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande

Alsidigt firma med speciale i transport af farligt affald

Der findes mange forskellige typer af affald. Meget af det affald, som din virksomhed genererer, kan I formentlig selv skille jer af med, da det for eksempel er pap, madaffald eller restaffald, som indgår i den almindelige ordning med kommunal afhentning af affald. Men foruden disse typer af almindeligt affald, er der også farligt affald.

Når farligt affald transporteres, er det potentielt farligt gods. Det er ikke alt farligt affald, der er farligt gods, men hos Norva24 kender vi forskellen på, hvornår noget er farligt at håndtere, hvornår det er farligt at transportere det, og hvornår affaldshåndtering og -transport potentielt er farlig.

Der er særlige regler for transport af farligt affald til vands, til lands og i luften. Da vi beskæftiger os med transport af farligt gods på det danske vejnet, har vi primært fokus på dette.

På trods af vores store fokus på håndtering og transport af farligt affald, går det ikke ud over vores alsidighed. Vi er nemlig en virksomhed, der favner bredt angående arbejdsområder, og vi kan f.eks. også hjælpe dit firma med højtryksspuling, tørstofsugning og gravesugning samt tømningsordninger og TV-inspektion.

Vi hjælper dig med afhentning af farligt affald

Når du får et professionelt firma til at afhente dit farlige affald fra din virksomhed, er du sikker på at overholde reglerne for transport af farligt affald og farligt gods. Vi sørger nemlig for, at det foregår forsvarligt, korrekt og lovligt.

Du skal ikke sørge for andet end at emballere og opbevare affaldet efter forskrifterne, indtil vi kan komme og hente dit farlige affald. Bortskaffelse af farligt affald skal ikke være mere besværligt for vores kunder end højst nødvendigt, så derfor sørger vi for mange aspekter af håndteringen og transporten.

Der er dog visse ting, du selv skal tage dig af, og det er blandt andet at sikre, at det farlige affald hverken bliver fortyndet eller blandet med andet farligt affald.

Du skal formentlig også selv sørge for emballering af dit farlige affald. Der kan dog være undtagelser hertil, hvis du eksempelvis har en tank med spildolie, som du gerne vil have bortskaffet. I så fald kan du muligvis lade olien blive i tanken, til vi kommer og henter det, og vi sørger for at tømme din tank og fylde olien over i vores egne køretøjer, hvorefter vi på forsvarlig og lovlig vis sørger for aflevering af spildolie til enten genanvendelse eller til afbrænding på et nærliggende fjernvarmeværk.

Som virksomhed, der producerer spildolie (af mineralsk oprindelse), har du dog et ansvar i forhold til at sikre, at en stor del af olieaffaldet kan genanvendes.

Der er dog ikke nogen garanti for, at din spildolie bliver genanvendt, for det kommer nemlig helt an på, om der er nogen virksomheder i området, som gerne vil overtage, bearbejde og genanvende olien ved f.eks. at lave den til ny smøreolie.

Vi sørger for sikker bortskaffelse af farligt affald

Som nævnt tidligere, så sørger vi for, at vi anvender de rigtige køretøjer, at vi har det rigtige udstyr, at vores medarbejdere bærer eventuelt sikkerhedsudstyr, og at de er uddannet til at håndtere samt transportere farligt affald.

Der findes en længere liste med kategorier af farligt affald, og vi er uddannet til at håndtere og transportere en stor del af dem. Kategorierne er inddelt i klasser, der spænder fra klasse 1 til klasse 9, og vi håndterer ikke materialer/stoffer fra klasse 1, klasse 2 og klasse 7. Det vil sige hhv. mange typer af (aktive) eksplosive stoffer, gasser og radioaktive stoffer.

For mange virksomheder er det slet ikke relevant med transport af materialer fra klasse 1, 2 og 7, og derfor kan din virksomhed sagtens tage kontakt til os, hvis der skal transporteres andre typer af farligt affald.

Vi sørger for bortskaffelse af farligt affald såsom brandfarlige væsker og brandfarlige faste stoffer samt giftige stoffer og ætsende stoffer. Vi kan også hjælpe dig med bortskaffelse af selvnedbrydende stoffer, oxiderende stoffer og organiske peroxider.

Professionel håndtering af farligt affald

Vi transporterer farligt affald med vores specielle køretøjer, der har det rette udstyr. Men selvom vores køretøjer og udstyr giver en stor sikkerhed, er det også vigtigt for os, at vi overholder de gældende regler for håndtering af det farlige affald, så der ikke er unødige risici forbundet med transport og håndtering heraf. Derfor får vores medarbejdere ADR-kurser, så de er fagligt såvel som praktisk kompetente til at kunne arbejde med vores særligt udvalgte typer af farligt affald.

Da vi går højt op i sikkerheden både for vores kunder og vores medarbejdere, sørger vi for at overholde de generelle regler for transport af farligt gods samt Miljøstyrelsens regler for emballering, håndtering og transport af farligt affald.

Tip: De generelle regler for vejtransport af farligt gods er offentligt tilgængelige på Retsinformation.dk. Du finder dem ved at gå ind på siden og finde den gældende version af reglerne ved at søge på “Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods”.

Uddannet personale med ADR-kursusbeviser

For at kunne transportere farligt gods på forsvarlig vis skal man have et ADR-kursusbevis, som dækker over den type af farligt affald, der skal transporteres. Vores chauffører, læssere og andet personale, der arbejder med håndtering og transport af farligt affald har et ADR-kursusbevis. Disse kursusbeviser er både vores kunders og vores medarbejderes samt samfundets bevis for, at håndtering og transport af farligt affald sker med den fornødne viden, det rette udstyr og de rigtige køretøjer, der er egnede til transport af farligt gods.

Det er Beredskabsstyrelsen, der sørger for, at disse ADR-kurser afholdes. Det kan enten være af Beredskabsstyrelsen selv eller en af deres mange samarbejdspartnere, der udbyder et eller flere ADR-kurser. Det er Beredskabsstyrelsen, der udsteder kursusbeviser til vores medarbejdere, når de har gennemført et af kurserne.

Er der forskel på farligt affald og miljøfarligt affald?

Noget affald er både miljøfarligt og farligt for mennesker, og det skal dermed behandles på en særlig måde, og andet affald er særligt farligt for naturen. Det korte svar på spørgsmålet om, hvorvidt der er forskel på farligt affald og miljøfarligt affald er ‘ja’. At affald er farligt for mennesker behøver ikke betyde, at det er miljøfarligt, og det er ikke alt farligt affald, der er sundhedsskadeligt for mennesker.

Hvis du vil være sikker på, om dit affald er sundhedsskadeligt, miljøskadeligt, brandfarligt, ætsende eller giftigt, kan du henvende dig til din kommune. Som udgangspunkt er det den kommune, som din virksomhed er placeret i, som tager stilling til, om noget affald hører under en af kategorierne for farligt affald.

Når du har fået afklaring på, om dit affald skal håndteres efter særlige regler, kan du kontakte os. Så sørger vi for bortskaffelse af potentielt miljøfarligt affald og alment farligt affald.

Dit farlige affald kan have værdi

Ligesom der kan være forskel på sundhedsskadeligt affald og miljøfarligt affald, er der også forskel på genanvendeligt og ikke-genanvendeligt farligt affald. Vær opmærksom på, at der kan være stor forskel på, om dit farlige affald har værdi eller ej. Enten vil dit farlige affald blive indleveret på den kommunale indsamlingsordning, eller også kan det genanvendes.

Eksempler på farligt affald, der kan genanvendes og dermed har materialenyttiggørelse, er blyakkumulatorer (bilbatterier), spildolie, shredderaffald, frostsikringsvæske og elektronikaffald. Så hvis du for eksempel gerne vil have vores hjælp til aflevering af spildolie, gør du noget godt for din økonomi såvel som for miljøet.

Kategorier af farligt affald – hvor mange findes der?

Der findes ni klasser af farligt gods, og en del af disse klasser har underkategorier.

Listen med kategorier af (emballeret) farligt affald ser således ud:

 • Klasse 1: Eksplosive stoffer og genstande
 • Klasse 2: Gasser (komprimerede, fordråbede eller opløste under tryk)
 • Klasse 3: Brandfarlige væsker
 • Klasse 4.1: Brandfarlige faste stoffer
 • Klasse 4.2: Selvantændelige stoffer
 • Klasse 4.3: Stoffer, der afgiver brandfarlige gasser ved kontakt med vand
 • Klasse 5.1: Oxiderende stoffer
 • Klasse 5.2: Organiske peroxider
 • Klasse 6.1: Giftige stoffer
 • Klasse 6.2: Smittefarlige stoffer
 • Klasse 7: Radioaktive stoffer
 • Klasse 8: Ætsende stoffer
 • Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande

Hvad siger reglerne angående transport af farligt affald?

Reglerne for håndtering og transport af farligt affald og farligt gods er omfattende. Da reglerne er både omfattende og omskiftelige, efterhånden som der kommer nye tilføjelser og ændringer til reglerne, vil vi ikke liste en masse detaljer her. I stedet vil vi henvise til en håndfuld kilder, som er opdateret med de nyeste informationer om emnet.

Du kan læse mere om regler og retningslinjer for emballering, håndtering og transport af farligt affald og/eller farligt gods på følgende sider:

For al tekst på internettet gælder, at der kan komme ændringer ift. regler og ‘best practice’. Så hvis du vil være sikker på at have den nyeste (og gældende) viden om transport af farligt affald og gods m.m., anbefaler vi, at du besøger de relevante hjemmesider og finder nye, opdaterede tekster.