Farligt affald

Kontakt os:

Med vores specialbiler kan vi transportere fraktioner af op til 34 m3, og takket være de opdelte tanke kan vi håndtere mindre, men flere fraktioner ad gangen. Vognene er udstyret med vakuumpumpe, så vi selv kan laste og tømme uden hjælp fra ekstra udstyr.

Vores slamsugere er ligeledes godkendt til transport af ADR-gods.

Farligt gods omfatter stoffer og genstande, som kan forårsage skader på mennesker, miljø eller ejendom, hvis de ikke håndteres korrekt under transport. Det kan fx være brandfarlige stoffer som benzin og dieselolie, ætsende stoffer som saltsyre og svovlsyre eller eksplosionsfarlige organiske peroxider.

Vejtransport af farligt affald udgør en stor risiko, hvis det ikke bliver håndteret korrekt. Derfor er det helt afgørende, at farlige stoffer og blandinger mærkes med den rigtige ADR-klasse og det rette UN-nummer – ellers er både sundhed og sikkerhed truet.

Der findes mange regler og mærkninger inden for området, men som professionel transportør af farligt affald har vi naturligvis den fornødne viden og det påkrævede udstyr til korrekt håndtering af farligt gods.

Vi er godkendt til at transportere følgende ADR-klasser

  • Klasse 3: Brandfarlige væsker
  • Klasse 4,1: Brandfarlige faste stoffer, selvnedbrydende stoffer og faste desensibiliserede eksplosivstoffer
  • Klasse 5,1: Oxiderende stoffer
  • Klasse 5,2: Organiske peroxider
  • Klasse 6,1: Giftige stoffer
  • Klasse 8: Ætsende stoffer
  • Klasse 9: Forskellige farlige stoffer og genstande